Användarvillkor för webbtjänst för privatpersoner

Syfte

Genom att logga in på Veritas webbtjänst (nedan webbtjänst) och godkänna användarvillkoren, kan ansökaren eller mottagaren (senare personkunden) av pensions- eller rehabiliteringsförmåner använda webbtjänsten för att sköta sina pensions- eller rehabiliteringsärenden. För personkunder krävs inget separat användaravtal. I webbtjänsten kan personkunden meddela ändring av kontonummer, som rehabiliteringskund ansöka om ersättning för resekostnader, och granska tidigare ärenden som hen skött via tjänsten. Personkunden ansvarar för de uppgifter som hen anmält i tjänsten samt de ändringar hen gjort i tjänsten.

Registrering och inloggning

Till VerNet loggar man in med stark identifiering med sina personliga bankkoder, mobil-ID eller certifikatkort.

Personkunden förbinder sig att förvara sina identifieringsuppgifter ansvarsfullt och separat från varandra, så att dom inte kommer i fel händer. Informera Veritas om uppgifterna förkommer.

Användning

eritas anger och bestämmer vilka de tekniska kraven är som krävs för att använda tjänsten och kan ändra dem vid behov. Veritas strävar till att tjänsten är tillgänglig på de vanligaste enheterna och operativsystemen och programvaran, samt en snabb nog kommunikationsanslutning. Personkunden ansvarar för att säkerställa funktionaliteten hos deras enheter och programvara när hen använder tjänsten.

Veritas strävar till att tjänsten är tillgänglig för personkunden utan avbrott.

Inför nödvändiga serviceavbrott i tjänsten under öppettider strävar Veritas till att informera i webbtjänsten i förväg. Personkunden samtycker till att det kan uppstå tillfälliga avbrott i tjänsten när som helst. Veritas har rätt att stänga tjänsten till exempel på grund av underhåll, maskinvaruinstallationer eller andra nödvändiga orsaker.

Veritas har även rätt att stänga licensen och tjänsten utan förvarning, om de enheter, dataprogram eller kommunikationer som används av den personliga kunden eller användaren äventyrar dataskydd, säkerhet eller konfidentialitet.

I ärenden gällande användningen av tjänsten, vänligen kontakta Veritas kundtjänst:

Angående ändring av kontonummer

Angående resekostnadsersättningar

Kundservicen är öppen under vardagar kl 8.00–16.00.

Ansvar för att uppgifterna är korrekta

De uppgifter som ges via VerNet är bindande för personkunden. Personkunden ansvarar för att uppgifterna är korrekta. Personkunden ansvarar för all användning som sker med användaruppgifterna.

Datasäkerhet

Kunden och Veritas svarar båda för sina egna datasystem och för att systemens datasäkerhet är ändamålsenligt ordnad. Avtalsparterna svarar också för sin egen del för att personuppgifter hanteras tillräckligt omsorgsfullt och i enlighet med gällande lagstiftning så att datasekretessen är tryggad.

VerNets dataförbindelse samt kommunikationen via tjänsten är skyddade med SSL-krypteringsteknik. Veritas ansvarar inte för skador som orsakas kunden av datasäkerhetsrisker (t.ex. datavirus) eller av en tredje part (Suomi.fi, Paytrail). Veritas ansvarar inte heller för skador som kunden eventuellt orsakas genom att information i datanätet försvinner eller förändras.

Uppgifter som samlas in om användning av tjänsten (cookies)

Veritas har rätt att samla in (bl.a. genom cookies) uppgifter som berör användningen av VerNet-webbtjänsten i syfte att utveckla servicekvaliteten samt att uppfölja och utveckla tjänstens funktionalitet eller för statistik och forskning. Enskilda användare kan inte identifieras från de insamlade uppgifterna. Uppgifterna samlas in bland annat med hjälp av Google Analytics-verktyget.

VerNet-tjänsten fungerar inte om användaren blockerar användningen av cookies i inställningarna för sin webbläsare.

Rättigheter som gäller produktion av tjänster

Upphovsrätten till tjänsten tillhör Veritas. Veritas har rätt att göra ändringar i tjänsten.

Kostnader

VerNet-tjänsten är gratis för personkunden. Personkunden skaffar själv de nätförbindelser och koder samt den utrustning och de program som behövs för användningen av tjänsten samt svarar för kostnaderna för dem och för att de är uppdaterade.

Ansvarsbegränsning

Veritas ansvarar inte för riktigheten eller lämpligheten av beslut som fattas av personkunden för ett visst ändamål. Veritas ansvarar inte heller för några överförings- eller följdskador i samband med användning av kundens onlinetjänst. Veritas ger inga garantier för oavbruten och störningsfri användning av tjänsten. Veritas ansvarar inte heller för skador som beror på force majeure eller någon motsvarande orsak som oskäligt försvårar VerNets funktion.

Veritas ansvarar inte för funktionaliteter i webbtjänsten som producerats av tredje parter (såsom Suomi.fi, Paytrail) eller för att de fungerar störningsfritt och utan avbrott. På dem tillämpas de enskilda serviceproducenternas eventuella egna användarvillkor.

Dataskydd hos Veritas

På adressen www.veritas.fi/dataskydd finns en beskrivning av vilka personuppgifter Veritas samlar in över de registrerade och hur dessa uppgifter behandlas.

Lag som tillämpas

På detta avtal tillämpas Finlands lag och meningsskiljaktigheter som gäller avtalet avgörs i Egentliga Finlands tingsrätt.