Omistajaohjauksen periaatteet

Näissä työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 10 b §:ssä tarkoitetuissa omistajaohjauksen periaatteissa linjaamme, millainen omistaja olemme ja kerromme odotuksistamme omistamillemme yhtiöille. Nämä periaatteet on hyväksytty yhtiön hallituksessa 18.6.2019.

Veritaksen omistajaohjaus vuonna 2019 (pdf)

Omistajaohjauksen liittyminen Veritaksen strategiaan

Tehtävämme työeläkevakuuttajana on hoitaa lakisääteistä eläketurvaa. Työeläkevarat sijoitetaan eläkkeiden turvaamiseksi tavoitellen parasta mahdollista tuottoa hyväksyttävän riskitason puitteissa.

Sijoitustoimintamme tavoitteena on turvata työeläkejärjestelmän rahoitus pitkällä aikavälillä ja kestävällä tavalla. Tähän tavoitteeseen pyrimme mm. tekemällä suoria osakesijoituksia Suomessa noteerattuihin yhtiöihin ja kokonaan tai osin omistamiimme kiinteistöyhteisöihin. Muut osakesijoitukset (sijoitukset noteeraamattomiin yhtiöihin tai yhtiöihin, joiden kotipaikka on muualla kuin Suomessa) teemme lähtökohtaisesti sijoitusrahastojen kautta.

Sijoituskohdeyhtiöiden hyvä johtaminen ja hallinnointi turvaavat omalta osaltaan sijoitusten tuottoa pitkällä aikavälillä, ja siksi pyrimme vaikuttamaan kohdeyhtiöihin omistajaohjauksella.

Vastuullisuus on oleellinen osa mandaattiamme sijoittaa eläkevarat ”tuottavasti ja turvaavasti”. Uskomme, että oleellisten vastuullisuustekijöiden (ESG (ympäristö, yhteiskunta ja hyvä hallinto)) huomioiminen sijoitustoiminnassa alentaa riskejämme ja nostaa tuottojamme pitkällä aikavälillä. Otamme työeläkesijoittajina vastuumme vakavasti toimimalla itse vastuullisesti ja kehottamalla sijoituskohteitamme samaan.

Toimintamme omistajana

  • menettelytapamme kohdeyhteisöiden toiminnan seuraamisessa sijoitusstrategian kannalta merkityksellisissä asioissa
  • menettelytapamme äänioikeuden ja muiden osakkeisiin liittyvien oikeuksien käyttämisessä
  • miten käymme vuoropuhelua kohdeyhteisöjen, muiden osakkeenomistajien ja sidosryhmien kanssa

Omistajaohjauksen painopiste on kotimaisessa omistajuudessa ja suorassa vaikuttamisessa, jota toteutamme osallistumalla yhtiökokouksiin ja yhteydenpidolla yritysten johtoon. Epäsuorien omistusten osalta omistajaohjauksesta vastaavat rahastoyhtiöt.

Haluamme toimia omistajana aktiivisesti ja harjoittaa pitkäaikaista sijoituspolitiikkaa. Kohdeyhtiöiden osalta seuraamme yhtiön strategiaa, sen taloudellista suoriutumista, sen toiminnasta mahdollisesti aiheutuvien riskien arviointia ja yhtiön pääomarakennetta. Taloudellisten tunnuslukujen tai arvioiden lisäksi arvioimme kohdeyhtiöiden toiminnan vastuullisuutta sekä niiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmiä.

Osallistumme ja pyrimme vaikuttamaan sijoituskohteena olevan yhtiön toimintaan silloin, kun se vastuullisen osakeomistuksen näkökulmasta harkitaan tarpeelliseksi ja kun käytännön vaikutusmahdollisuudet, kuten omistuksen laajuus ja äänivalta, antavat tähän mahdollisuuden.

Tarvittaessa voimme myös harjoittaa yhteistyötä muiden osakkeenomistajien kanssa ja tehdä yhteisiä päätöksiä toimenpiteistä silloin, kun se on tarkoituksenmukaista.

Omistajana osallistumme Suomessa noteerattujen yhtiöiden yhtiökokouksiin. Tuemme yhtiökokouksissa yhtiöiden hallitusten ehdotuksia, jos muuhun ei ole perusteltua syytä.

Käytämme tarvittaessa myös muita vaikutuskanavia, kuten suoria yhteyksiä yrityksen johtoon. Käytettävät vaikutuskeinot harkitaan tapauskohtaisesti.

Työeläkevarojen sijoittamisessa tärkeintä on työeläkevakuuttajien taloudellinen vastuu: varojen tuotto ja turvaavuus on eläkevarojen hallinnan ja eläketurvan rahoituksen kestävyyden kannalta keskeistä. Mikäli kohdeyrityksen toiminta jatkuu epätyydyttävänä ja vaikutusmahdollisuuksia ei käytännössä ole, omistuksesta luopumista harkitaan.

Julkaisemme työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 10 b §:n 4 momentissa tarkoitetun selvityksen omistajaohjauksen periaatteiden täytäntöönpanosta, merkittävimmistä äänestystapahtumista ja äänestyskäyttäytymisestämme sellaisten Suomessa noteerattujen yhtiöiden yhtiökokouksissa, joissa meillä on osakkeita ensimmäisen kerran vuoden 2019 osalta ja sen jälkeen vuosittain.

Odotuksemme omistamillemme yhtiöille

Omistamamme yrityksen tulee toimia osakkeenomistajiensa etujen mukaisesti ja kohdella yhtiön osakkaita yhdenvertaisesti.

Haluamme, että omistamiemme yhtiöiden strategiassa ja raportoinnissa otetaan huomioon yhtiön liiketoiminnalle merkityksellisiä muitakin kuin taloudellisia seikkoja kuten vastuullisuuteen liittyviä toimintatapoja, tavoitteita ja riskejä.

Hyvä hallintotapa

Kohdeyhtiön hallinnointi- ja ohjausjärjestelmillä on työeläkevakuutusyhtiön sijoitustoiminnan kannalta suuri merkitys erityisesti silloin, kun omistus on voimakkaasti hajautunutta. Pidämme tärkeänä sijoituskohteiden sitoutumista hyvään johtamis- ja hallintotapaan.

Painotamme erityisesti listattujen yhtiöiden osalta kotimaisten sekä kansainvälisten parhaiden käytäntöjen ja suositusten noudattamista. Suomessa tämä käsittää listayhtiöiden osalta Arvopaperimarkkinayhdistyksen vuonna 2015 antaman tai siitä päivitetyn hallinnointikoodin noudattamisen. Pidämme tärkeänä, että yhtiöt perustelevat mahdolliset poikkeamiset hallinnointikoodeista selkeästi. Listaamattomien yhtiöiden osalta odotamme yhtiöiden noudattavan hallinnointikoodeja soveltuvin osin mahdollisuuksien mukaan.

Katsomme, että kohdeyhtiöiden tulee noudattaa hyvän hallintotavan mukaista menettelyä hallintoelinten toiminnan ja valinnan sekä voitonjaon osalta.

Raportointi

Erityistä huomiota kiinnitämme kohdeyhtiöiden selkeään ja oikea-aikaiseen tiedottamiseen sekä avoimuuteen meille sijoittajana oleellisissa kysymyksissä. Sijoituskohteena olevan yhtiön tulee olla toiminnassaan riittävän läpinäkyvä raportoidessaan taloudellisesta tilastaan, strategiastaan ja riskeistään. Taloudellisen raportoinnin lisäksi yhtiön on mielestämme tärkeää raportoida hallintotavastaan ja myös muista kuin taloudellisista tiedoista kuten siitä, millaisia vastuullisuuteen liittyviä riskejä yrityksen toimintaan liittyy ja miten se pyrkii hallitsemaan näitä riskejä.

Muuta

Edellytämme, että koska yhtiökokous on keskeinen elin omistaja-asemaan perustuvalle ohjaukselle, yhtiökokousmateriaalissa tulee olla selvitetty mm. esitykset kannustinjärjestelmiksi ja tavanomaisista yhtiökokousasioista poikkeavien ehdotusten perustelut.

Yhtiössä käytettävien kannustinjärjestelmien tulee olla kannustavia ja haasteellisia, kuitenkin siten, että ne tukevat yhtiön ja omistajien pitkäaikaista etua ja ovat kokonaisvaikutuksiltaan kohtuullisia.

Hallituksen kokoonpanon osalta katsomme, että hallituksen jäsenten osaamisen, kokemuksen ja näkemysten monimuotoisuus tukee yhtiön liiketoiminnan kehittämistä ja hyvää hallintoa. On tärkeää, että hallituksella on yhtiön tulevaisuuden kannalta oleellista osaamista. Hallituksen monipuoliseen kokoonpanoon kuuluu se, että hallituksen jäseninä on kumpaakin sukupuolta.

Veritaksen toimitusjohtajan ja henkilöstön hallintoelinten jäsenyydet muissa yhteisöissä tai säätiöissä

Tätä kohtaa sovelletaan hallintoelinjäsenyyksiin yhteisöissä, joita Veritas omistaa. Muihin toimitusjohtajan ja henkilöstön hallintoelinjäsenyyksiin sovelletaan erillistä sisäistä ohjeistusta.

Noudatamme seuraavaa menettelyä muiden yhtiöiden tai yhteisöiden hallintoelimiin osallistumista koskevassa päätöksenteossa:

  • Hallitus päättää toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan osallistumisen muiden yhtiöiden tai yhteisöjen hallintoelimiin tai valiokuntiin.
  • Toimitusjohtaja päättää muiden johtoryhmän jäsenten ja muun henkilöstön osallistumisen muiden yritysten tai yhteisöjen hallintoelimiin tai valiokuntiin lukuun ottamatta Veritaksen osin tai kokonaan omistamia kiinteistöyhteisöjä, joiden osalta päätöksen tekee sijoitusjohtaja.

Myös hallituksen jäsenten on osallistumisista päättäessään mietittävä, ettei hallintoelinjäsenyyden hoitaminen haittaa Veritaksen hallitusjäsenyyden hoitamista tai aiheuta eturistiriitoja Veritaksen hallitusjäsenyyden kanssa.

Kokonaan tai osin omistamiamme kiinteistöyhteisöjä lukuun ottamatta emme pääsääntöisesti pyri saamaan edustajiamme muiden yritysten hallintoon. Tästä voidaan poiketa perustellusta syystä.

Kun päätetään Veritaksen toimitusjohtajan ja henkilöstön hallintoelinjäsenyyksistä muissa yhteisöissä, noudatetaan päätöksenteossa seuraavia periaatteita:

1) Arviointia tehdessä otetaan huomioon työeläkeyhtiöitä koskevat itsenäisyys- ja riippumattomuusvaatimukset. Hallintoelinjäsenyys voidaan hyväksyä vain, jos näiden ei katsota vaarantuvan.

2) Hallintoelinjäsenyys ei saa aiheuttaa eturistiriitoja tai vaikuttaa haitallisesti sijoitustoiminnan päätöksentekoon taikka henkilön tehtävien hoitoon esimerkiksi esteellisyyden tai ajankäytön osalta.

Luottamustehtäviä koskeva luettelo

Ylläpidämme työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 10c §:n mukaista luottamustehtäviä koskevaa luetteloa.

Luottamustehtävät